Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT) je psihoterapijski pristup koji se fokusira na identifikaciju i promenu negativnih obrazaca mišljenja, ponašanja i emocionalnih reakcija.

Ovaj pristup se koristi za lečenje različitih mentalnih poremećaja, kao i za rešavanje problema u vezi sa stresom, anksioznošću, depresijom, fobijama, i drugim emocionalnim i psihičkim izazovima.

Ona može biti primenjena kao kratkotrajna terapija, usmerena na rešavanje konkretnih problema, ili kao duža terapija za rad na složenijim pitanjima.

Važno je napomenuti da KBT zahteva saradnju između terapeuta i pacijenta, kao i angažovanje pacijenta u vežbama i zadacima izvan terapijske sesije kako bi se postigao željeni napredak.

  • Kognitivna komponenta se fokusira na identifikaciju i promenu negativnih ili disfunkcionalnih obrazaca mišljenja. Terapeut i pacijent rade zajedno kako bi prepoznali iracionalne, negativne, ili štetne misli i uverenja koja pacijent može imati. Cilj je da se ove misli preformulišu, restrukturiraju ili zamene pozitivnijim i realnijim načinima razmišljanja.
  • Bihevioralna komponenta se usredsređuje na identifikaciju i promenu destruktivnih obrazaca ponašanja i reakcija. Terapeut pomaže pacijentu da identifikuje štetne obrasce ponašanja i reagovanja koji mogu doprineti njihovim problemima, a zatim zajedno rade na razvoju alternativnih i zdravih strategija ponašanja.
  • Kombinacija kognitivnog i bihevioralnog rada KBT kombinuje rad na promeni negativnih misli i obrazaca ponašanja. Pacijenti uče kako da prepoznaju povezanost između svojih misli, osećanja i ponašanja, i kako da te veze prekinu.

Koji su ciljevi i metode?

Terapija se obično izvodi s konkretnim ciljevima, kao što su smanjenje anksioznosti, poboljšanje upravljanja stresom ili prevazilaženje depresije.

Terapeut i pacijent zajedno razvijaju strategije za postizanje tih ciljeva.

Važna uloga terapeuta

Terapeut igra ključnu ulogu u procesu, pružajući podršku, razumevanje, i stručno vođenje pacijentu.

Terapeut i pacijent rade zajedno na postavljanju ciljeva i praćenju napretka tokom terapije.

Samopomoć i veštine za prevazilaženje

KBT podstiče pacijente da razviju veštine za rešavanje problema, suočavanje sa stresom, i prevazilaženje izazova u svakodnevnom životu.

Ove veštine im mogu pomoći da ostanu dobro i nakon završetka terapije.